خوب از این مشخـصه که همیـشه نمــی تـونـیـم استفاده کنیم،ولی حــتی یــک پـذیرایـی سـاده و مناسب توی محیـط کـار می تـونه حـس بهـتری رو برای مخاطب ما ایجاد کنه.
به خصوص باید حواسمـون باشه که تـوی اولیـن تماس باشه،و باید به شکلی باشـه که خوردنش خیلی سخت نباشه و یا اینقدر مخاطب درگیر کنه که احساس سختی بهـش دست بده و یا معذبش کنـه که بـرای مـا نتیــجه بر عـکس بـده و نـکتـه مـقابلش هـم این مـی تـونه باشـه که مخاطبمون خیلی کنجکاو بشه.

مثلا یک دمنوش خاص که حتما شما چند دقیقه ای رو در موردش توضیح بدین و فضای صمیمانه تری شکل بگیره.

موارد مهم
۱٫نقاط تماس مشـتری رو در کســب و کــارتـون پیدا کنیـد و از این پنج بعد تا جـایی که میـشه به صورت همزمان استفاده کنید.
سعی کنـید در اولـین تماس بیشترین استفاده رو از ایـن نـوع بـازاریـابی هــا داشــته باشید (اگـر تازه داریـد این پست ها رو میبیند لطفا پستهای قبلی رو ببنید تا بهتر متوجه بشید)
۳٫مرتـبا بــازنـگـری کـنید،ببنید مـثلا موســیقی کـه گذاشتـید،شـکل ظـاهری و یـا پـذیرایـی شـما مـورد استـقبال قـرار گرفتـه!!
در غیر این صورت فورا اصلاحش کنید .