کار آفرین و بنیاین گذار گلاب زهرا(همایون صنعتی زاده کرمانی)

منتشرشده توسط admin در تاریخ

پدرش، عبدالحسـین صنـعتی، از اولـین نویـسـندگان رمـان ایـرانی بـود. کـودکی خـود را در کـرمان نزد پدر بـزرگ و مـادر بـزرگش گذراند. سـپس برای طی دوره دبیرسـتان به تهـران آمد در دبیرستان البرز مشغول به تحصیل شد.
او در مصاحبه‌ای گفت:
دبیرستان را به پایان نبردم. شهریور ۱۳۲۰ شد. شـهر شلوغ شد. ممـلکت وضـعش خـراب شـد. بـعد از مرگ پدر بزرگ (۱۳۱۸)، پدر، مادر بزرگ را آورده بود تهران. شهریور بیسـت که شـد مـن و مادر بزرگ را برگرداند کرمان. چون اینجا امن تر بود. از همان وقت من مأمور کارهای پرورشگاه بودم. خیلی هم وضـع بد بود. هیچ چیز گیر نمی آمد. قحـطی بود. مشکلات زیاد بود.

البتـه او بـعـدها دیپـلمــش را در اصـفهان گـرفـت امـا هیچـگاه نخـواست که به دانشـگاه بـرود؛ تصمیمی که باعث اختلاف و قهر او با پدرش شد. به جـای دانشگاه، راه بـازار را برگزید و شاگرد تجارتخانه‌ای در بازار شد. سـه ســال پـدر را نـدیـد و پـول جمـع کـرد و کـم کـم تجارتخانه خود را باز کرد و همان شد پایه فعالیت های فرهنگی، بازرگانی و خیریه ای سالهای بعد.
او پایـه گـذار تعـدادی از بنـگـاه‌های تــجـاری و مـراکـز صنعـتی و کشـاورزی معـتبر بود که هنـوز اسم و رسم بعضی از آنها به گوش مـا می‌خورد؛ شـهرک خـزر شـهر در مازنـدران، کاغـذ سـازی پـارس، کشـت مروارید در کیـش، رطـب زهـره، گـلاب زهـرا و تـعـدادی دیـگر نام تجاری و بازرگانی همـه به نـوعی بـا فـکر و سـرمایـه او پایـه گذاشـته شده‌اند.

مؤسسه انتشارات فرانکلین
در سال ۱۳۳۴ او نمایندگی بنگاه فرانکلین نیویورک را به گفتـه خودش پس از دیدن کتاب‌های این مؤسسه و علاقـه‌مند شدن به آن پـذیرفت. بنـگاه فـرانـکلیـن ایران به ترجمه و انتشار آثار آمریکایی و اروپایی روی آورد و پـس از انـدکی کـارش گـرفت.
او برای اولین بار در صنعت نشر ایران حق کپی رایت بین‌المللی را رعایت می‌کرد؛دیل به مهم‌ترین سازمان نشر ایران شد.

یکی دو سال قبـل از انـقلاب، هـمایون به کـرمان کـوچ کـرده بود و در ملک پدریش در لاله‌زار کرمان مشغول کاشـتن گـل محمدی و دائـر کـردن دستـگاه‌های گلاب‌گیـری شـده بـود. از آن روز تـا امـروز کـشت گل و کار گلاب‌گیری توسعه بسـیار یافـته‌است. گلـاب زهـرا نام کارخـانه تولیـد گـلاب و روغـن گـل است که در کرمان توسط همـایون صنـعتی‌زاده و همـسرش شهـین‌دخـت سرلـتی (صنعتی) در سـال ۱۳۵۸ خورشـیدی تأسـیس شـد. این کـارخانه اولیـن واحد تولیدی است که موفق به دریافـت گواهینامه ارگانیک در تولید گلاب و روغن گًل شده‌است.

گلاب زهرا بزرگ‌ترین صادرکننده گلاب و روغن گـل در ایران می‌باشد و محـصولات آن در اروپـا و سایر دنیا به فـروش می‌رسد. همـه سـاله برای تـمدید گـواهـینامه ارگـانیک (کشاورزی آلی) مزارع و کارخانجات این واحد تولیدی توسط کارشناسان انجمن خاک انگلستان
Soil Association بازرسی می‌شود. عمده مشـتـریان روغن گًل ایـن کـارخانه لـابراتوارهای تولـید لـوازم بهـداشتی آرایـشی در اتحـادیـه اروپـا هسـتند.هم‌اکنون کارخانهٔ گلاب زهرا یکی از بزرگ‌ترین وپیشرفته‌ترین واحدهای صنعتـی دنـیا در زمینه تولید عرقیات گیاهی و اسانس به‌شمار مـی‌رود و در سال ۱۳۸۲ به عنوان واحد نمونه کشـوری معـرفی شـد.

درحـال حاضـر شـرکت گلـاب زهـرا بیـش از ۲۰گونـه محصول مختلف تولید می‌کند ویکی از صـادرکننـدگان عـمده گلاب و روغن گـل محمدی در جـهان می‌باشد.
شرکت از نظر بازرگانی وابسـته به بنـیاد فرهنگی و تربیـتی صنـعتی (مجمـوعه پرورشـگاه صـنعتی) مـی‌بـاشـد که یـک خـیریـه مـربـوط بـه ارتـقاء تـوسـعـه فـرهنگی و اجتماعی است. بنیاد پروژه‌های اجتماعی بسـیاری در اسـتان کرمان، شامل پرورشگاه پسران (مـعروف به پرورشـگاه صنعتی) و خـانـه‌های متعدد بـرای کـودکـان معـلول در شــهر کـرمان هـمچـنــین پـرورشـگاه دخـتران در شـهر بـم را پـشـتیبـانـی می‌نـماید.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *