بازاریابی عصبی

با توجه به اینکه علم بازاریابی عصبی به عملکرد مغز می پردازد، باعث می شود بسیار راحت تر فروش انجام دهیم.

یکی از دلایل اصلی فروش کم، پیش فرض های اشتباه ما درباره مشتری است. اگر دیدگاه ما تصحیح شود فروش بسیار ساده تر خواهد شد.

در بازاریابی عصبی به مدل جدیدی از مشتر یپرداخته می شود که در کارگاه <<بازاریابی پیشرفته>> توضیح داده خواهد شد.

نقشه بزرگ برای موفقیت

ارائه ۸ تکنیک کاملاً عملی و کاربردی برای رسیدن به موفقیت آنچه دانشگاه نمی آموزد چرا، بسیار مهم تر از چگونه است! دلایل شکست هدف گذاری اصل داشته ها نمودار تعادل نقشه بزرگ عامل جادویی برای رسیدن به هدف رسم برنامه کاری هفت تکنیک برای اجرایی کردن اهداف √اگر می ادامه مطلب…