محمدنبی پور مشاور و مربی”بازاریابی،فروش،برندینگ،مدیریت”

آموزش بازاریابی نوین در کرمان:

-استخدام کارکنان رویایی

-مدیریت انگیزش کارکنان

-پازل بازاریابی

-سیستم سازی

-کارآفرین ثروتمند

-نقشه بزرگ برای موفقیت

-روش فروشنده های موفق

-بازاریابی عصبی

-افزایش بیشتر عملکرد

-بازاریابی به روش بیمه ای ها

-افزایش فروش با مشتری مداری

-فرمول های فروش در بحران اقتصادی

کارگاه ها:

بازاریابی تلفنی

نقشه بزرگ برای موفقیت

بازاریابی به روش بیمه ای

استخدام و مدیریت کارکنان رویایی

افزایش فروش با مشتری مداری

افزایش بیشتر عملکرد